Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A hivatalos elérhetőségek 

A szolgáltató általános adatai:

Név: BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: BAJAVÍZ Kft.
Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Cégbejegyzés száma: Cg. 03-09-102170 

A szolgáltató elérhetőségei:

Postacím: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefonszám: +36 79/426-991
Elektronikus levélcím: bajaviz@bajaviz.hu

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Postacím: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefonszám: +36 79/998-606
Elektronikus levélcím: ugyfel@bajaviz.hu

 

2. Szervezeti felépítés

3. Vezetők és elérhetőségeik

Derekas László Péter
Ügyvezető
E-mail: igazgato@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Jarmaczki Mariann
Gazdasági vezető
E-mail: jarmaczki.mariann@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Dr. Király Annamária
Értékesítési vezető
E-mail: kiraly.annamaria@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Radics-Fenyősi Melinda
Számviteli vezető
E-mail: fenyosi.melinda@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Braun Ferenc Attila
Műszaki vezető
E-mail: braun.ferenc@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Horváth Viktor
Mb. szennyvízágazat-vezető
E-mail: palmai.sandor@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/322-967

Bodor Jenő
TMK művezető
E-mail: bajatmk@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Lakatos Árpád
Uszoda vezető
E-mail: lakatos.arpad@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/322-773

4. Ügyfélkapcsolati vezető és az ügyfélfogadási rend

Dr. Király Annamária
Értékesítési vezető
E-mail: kiraly.annamaria@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Bajai Balázs
Ügyfélszolgálati csoportvezető
E-mail: bajai.balazs@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-79/998-606
(A telefonos ügyintézés az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében érhető el.)
E-mail címe: ugyfel@bajaviz.hu
Ügyfélszolgálati iroda címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.00 – 13.00
Kedd: 7.00 – 13.00
Szerda: 8.00-20.00
Csütörtök: 7.00 – 13.00
Péntek: 7.00 – 13.00

5. Testületi szerv esetén a testület szervezeti adatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

6. Irányított testületek

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

7. Tulajdonolt társaságok adatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

8. Alapított közalapítványok adatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

9. Alapított költségvetési szervek adatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

10. Alapított lapok adatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

11. Felügyeleti szervek adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Jogszabályok, szabályzatok

TÖRVÉNYEK

 Magyarország Alaptörvénye

(Különös tekintettel a XX. Cikkben és a XXII. Cikk (1) bekezdésben foglaltakra)

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1991. évi XVI. törvény a koncesszióról

991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (különös tekintettel a 245. §-ra)

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről (különös tekintettel a 8. §-ra)

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról

2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

KORMÁNYRENDELETEK

18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

254/2007. (II. 7.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok 

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról 

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 

101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletek szabályairól 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról 

MINISZTERI RENDELETEK 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről 

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárásának szabályairól. 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 

22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 

25/2006. (V. 18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-TM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 

33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól 

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 

92/2013. (X. 10.) VM rendelet a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről 

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

 COVID VESZÉLYHELYZET SORÁN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Belső szabályozó dokumentumok:

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat

2. Országos illetőségű szervek tevékenysége

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

3. Helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szervek megnevezése

Bajavíz Kft. esetén nem releváns.

5. A szolgáltatási díjai

6. Adatvédelmi nyilvántartás

7. Nyilvános kiadványok

Bajavíz Kft.-nek nincsenek ilyen kiadványai.

10. Hirdetmények, közlemények

11. Pályázatok

12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

13. Közérdekű adatigénylés

Adatvédelmi felelős
Tóth Lajos
6500, Baja Mártonszállási út 81.
Tel.: +36 79 426 991
e-mail: adatvedelem@bajaviz.hu

 

14. Statisztikai adatok

 

15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

 

2023. évben beérkezett közérdekű adatigénylések statisztikája

 

2022. évben 3 db közérdekű adatigénylés érkezett, amelyek közül kettő teljesítésre került, egy pedig részben teljesítésre került.

A részben teljesítettnél az igényelt adatok közül nem minden adat esetében minősült BAJAVÍZ Kft. adatkezelőnek.

 

2021. évben 2db közérdekű adatigénylés érkezett, amelyek megválaszolásra kerülte. 0db került elutasításra.

 

2020. évben 2db közérdekű adatigénylés érkezett, amelyek megválaszolásra kerülte. 0db került elutasításra.

 

16. Közadatok újrahasznosítása

 

Bajavíz Kft. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj nélkül újrahasznosíthatók.

 

17. Közadatok újrahasznosításával kapcsolatos ÁSZF

 

Bajavíz Kft. közérdekű adatok felhasználásával kapcsolatban nem készített általános szerződési feltételeket. A Társaság az ilyen irányú megállapodásokat egyedileg kezeli.

 

 

18. Különös és egyedi közzétételi listák, Megállapodások

A BAJAVÍZ Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településekkel megkötött üzemeltetési szerződések,  településenként,  az alábbi linkekről tölthetők le:

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Baja

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Bajavíz Kft. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj nélkül újrahasznosíthatók.

 

20. Közadat és kulturális közadat újrahasznosítás céljára készített ÁSZF

 

Bajavíz Kft. közérdekű adatok felhasználásával kapcsolatban nem készített általános szerződési feltételeket. A Társaság az ilyen irányú megállapodásokat egyedileg kezeli.

 

21. Közadat és kulturális közadat újrahasznosítás céljára fizetendő díjak

 

Bajavíz Kft. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj nélkül újrahasznosíthatók.

 

22. Közadatok újrahasznosításáról szóló jogorvoslati tájékoztatás

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

23. Közadatok újrahasznosításáról szóló megállapodások

Bajavíz Kft. nem kötött ilyen megállapodásokat.

24. Kulturális közadatok digitalizálásáról szóló megállapodások

Bajavíz Kft. vonatkozásában nem releváns.

 

25. Közadatok újrahasznosításához való gyűjtésének fedezete

 

Bajavíz Kft. vonatkozásában nincs adat.

 

III. Gazdálkodási adatok

1. Beszámolók

2016. évi egyszerűsített éves beszámoló

2016. évi kiegészítő melléklet

2017. évi egyszerűsített éves beszámoló

2017. évi kiegészítő melléklet

2018. évi egyszerűsített éves beszámoló

2018. évi kiegészítő melléklet

2019. évi egyszerűsített éves beszámoló

2019. évi kiegészítő melléklet

2020. évi egyszerűsített éves beszámoló

2020. évi kiegészítő melléklet

2021. évi egyszerűsített éves beszámoló

2021. évi kiegészítő melléklet

2. Személyzeti adatok, juttatások

3. Nyújtott támogatások

Bajavíz Kft. nem nyújt támogatásokat.

4. Államháztartáshoz tartozó szerződések megnevezése

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Bajavíz Kft. vonatkozásában nincs adat.

6. Nem alaptevékenységre vonatkozó kifizetések

Nem történtek kifizetések.

7. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Bajavíz Kft. vonatkozásában nincs adat.

8. Közbeszerzési információk

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 48.§ (1) bekezdés szerinti közzététel

a) Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Baja

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

b) Üzletszabályzat, 2022.05.16-tól

Korábbi üzletszabályzatok:

Üzletszabályzat 2021.06.14-2022.05.15.

Üzletszabályzat 2018.04.21-2021.06.13.

c) A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, faxon, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.
A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatórendszerében rögzíti. 
A felhasználónak adott írásos válaszok az iktató rendszerben rögzítésre kerülnek. 

Felhasználói panasznak minősül az az írásos beadvány, vagy szóban, telefonon vagy e-mailen előadott kérelem, mely a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

Nem minősül felhasználói panasznak:
- felhasználói adatváltozások bejelentése,
- folyószámla egyenleg lekérdezés,
- vízmérő állás bediktálása, bejelentése,
- számlamásolat igénylése,
- átlagmennyiség módosításának bejelentése,
- eseti számla, zárószámla iránti igény bejelentése,
- tájékoztatás kérése.

Határidők

A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni. A panaszt tartalmazó beadványok intézése során a Szolgáltatónak 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adnia a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a panasz elutasításának indokairól. A válaszadási határidőbe nem számít bele a Szolgáltatók egymás közötti egyeztetés ideje, valamint a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő. 
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy a panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság eljárását kezdeményezheti. 

Panaszok kivizsgálása

A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.
Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.
A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az Üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.
A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.
A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni. 

Válaszadási határidő elmulasztásának következményei

Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panaszt tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.
Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.

Hibabejelentések kezelése

Hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető. Belső hálózati hiba bejelentése kizárólag írásban nyújtható be a Hibabejelentő nyilatkozat című nyomtatványon.
A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 06-79/998-606) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet.
Készenléti szolgálat Baja, Bácsalmás és Mélykút településeken áll rendelkezésre.
A Szolgáltató a hozzá érkező hibabejelentéseket külön nyilvántartásban rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, a bejelentés pontos időpontját, a hiba helyét és jellegét, a hiba elhárításáért felelős megnevezése, a megtett intézkedéseket, a hiba elhárításának időpontja.
A hibabejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.
A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul ellenőrzi, rangsorolja és megteszi a szükséges műszaki intézkedéseket.

Kártérítések

A Szolgáltató az általa okozott károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik. 
A bejelentett kár esetén a Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és annak alapján felelősségét vagy elismeri, vagy nem ismeri el. 
Gépjárműben bekövetkező kár esetén (pl. akna fedlap kimozdulása által okozott kár) az okozott kár bizonyítására a Szolgáltató a következő bizonyítékokat fogadja el: rendőrség által készített jegyzőkönyv.
Ha a Szolgáltató a káreseményben felelősségét nem ismeri el, a károsult a továbbiakban a polgári jog szabályai szerint járhat el.

d) A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

Felügyeleti szervek adatai

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Tel.: 76/795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu     

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
1388 Budapest, Pf. 89.
Központi telefonszám: +36 1 459-77-77
Központi fax-szám: +36 1 459-77-66
Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 6001 Kecskemét, Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

e) Éves beszámoló

2021. évi egyszerűsített éve beszámoló

2021. évi kiegészítő melléklet

f) Beszerzési szabályzat

24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. melléklet szerinti közzététel

2. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Tel.: 76/795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
1388 Budapest, Pf. 89.
Központi telefonszám: +36 1 459-77-77
Központi fax-szám: +36 1 459-77-66
Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét, Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

3. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája

Baja

Baja, Mártonszállás

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Mélykút, Öregmajor

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Püspökpuszta

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

4. Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Baja

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

5. Üzletszabályzat

6. Laboratóriumi vizsgálatok

Laboratóriumi vizsglatok ivóvíz

Laboratóriumi vizsgálatok Szennyvíz

7. Ellátó rendszerek műszaki adatai

8. Az ügyfélszolgálati ügyek, ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélszolgálati ügyek, ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélszolgálati ügyek:

- a víziközmű-szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentés,

- szerződéskötés, szerződésmódosítás,

- szolgáltatás szüneteltetésének igénylése

- felhasználói adatokban történő változások bejelentése,

- mérőállás bejelentés,

- átlagfogyasztás bejelentése, módosítása

- számlareklamáció kezelése,

- eseti számlakészítés, végszámla készítés,

- készpénzbefizetés, 

- egyéb számlák kiegyenlítése,

- számlatartozás egyeztetés,

- részletfizetés igénylése,

- vízmérő meghibásodások bejelentése,

- panaszügyek intézése.

Panaszkezelés menete

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, faxon, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.
A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatórendszerében rögzíti. 
A felhasználónak adott írásos válaszok az iktatórendszerben rögzítésre kerülnek. 

Felhasználói panasznak minősül az az írásos beadvány, vagy szóban, telefonon vagy e-mailen előadott kérelem, mely a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

Nem minősül felhasználói panasznak:
- felhasználói adatváltozások bejelentése,
- folyószámla egyenleg lekérdezés,
- vízmérő állás bediktálása, bejelentése,
- számlamásolat igénylése,
- átlagmennyiség módosításának bejelentése,
- eseti számla, zárószámla iránti igény bejelentése,
- tájékoztatás kérése.

Határidők

A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni. A panaszt tartalmazó beadványok intézése során a Szolgáltatónak 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adnia a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a panasz elutasításának indokairól. A válaszadási határidőbe nem számít bele a Szolgáltatók egymás közötti egyeztetés ideje, valamint a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő. 
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy a panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság eljárását kezdeményezheti. 

Panaszok kivizsgálása

A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.
Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.
A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az Üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.
A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.
A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni. 

Válaszadási határidő elmulasztásának következményei

Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panaszt tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.
Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.

A hibabejelentés lehetőségei

Hibabejelentés személyesen, telefonon vagy írásban tehető. Belső hálózati hiba bejelentése kizárólag írásban nyújtható be a Hibabajelentő Nyilatkozat című nyomtatványon.

A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 06-79/998-606) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet Baja, Bácsalmás és Mélykút településeken.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
Címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefon: +36 79 998-606
E-mail: ugyfel@bajaviz.hu 

Ügyfélszolgálat, pénztár nyitvatartása:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7.00-tól 13.00-ig
Szerda: 8.00-tól 20.00-ig

9. Díjkalkulátor

10. Beszerzési szabályzat

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2. § szerinti közzététel

1.- 2. Személyzeti adatok, juttatások

3. Gazdasági társaság vagyonával összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, stb. szerződések

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. Általános közzétételi lista II.-11.

2) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről). Általános közzétételi lista III.-8.

 

Éves energetikai adatok

Éves szakreferensi riport 2018

Éves szakreferensi riport 2019

Éves szakreferensi riport 2020

Éves szakreferensi riport 2021

Közadatkereső