Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Közérdekű adatok

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti közzététel

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése a Szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény figyelembe vételével, és annak betartásával történik. Valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság minősített többséggel rendelkező tagja (felettes szerv):

Nemzeti Vízművek Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
Weboldal: https://nemzetivizmu.hu/ 

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság törvényességi felügyeletét ellátja:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt.   
Weboldal: https://birosag.hu/kecskemeti-torvenyszek

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (rövidített elnevezés) BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (BAJAVÍZ Kft.)
2. Székhely 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 79/426-991
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nincs
6. Központi elektronikus levélcím bajaviz@bajaviz.hu
7. A honlap URL-je www.bajaviz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Postacím: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefonszám: +36 79/998-606
Elektronikus levélcím: ugyfel@bajaviz.hu
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Dr. Király Annamária - értékesítési vezető
10. Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-79/998-606
(A telefonos ügyintézés az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében érhető el.)
E-mail címe: ugyfel@bajaviz.hu
Ügyfélszolgálati iroda címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.00 – 13.00
Kedd: 7.00 – 13.00
Szerda: 8.00-20.00
Csütörtök: 7.00 – 13.00
Péntek: 7.00 – 13.00

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

II. A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti felépítés

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

III. A szervezet vezetői

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Derekas László Péter
Ügyvezető
E-mail: igazgato@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Jarmaczki Mariann
Gazdasági vezető
E-mail: jarmaczki.mariann@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Dr. Király Annamária
Értékesítési vezető
E-mail: kiraly.annamaria@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Radics-Fenyősi Melinda
Számviteli vezető
E-mail: fenyosi.melinda@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Braun Ferenc Attila
Műszaki vezető
E-mail: braun.ferenc@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Horváth Viktor
Mb. szennyvízágazat-vezető
E-mail: palmai.sandor@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/322-967

Bodor Jenő
TMK művezető
E-mail: bajatmk@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/426-991

Lakatos Árpád
Uszoda vezető
E-mail: lakatos.arpad@bajaviz.hu
Telefon: +36 79/322-773

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nincs ilyen szervezet
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.5. Lapok

I. Lapok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nincs olyan lap, melyet a Társaság alapított.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Felügyeleti szervek
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Felügyeleti szervek

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabálytár

A Társaság Szervezeti és Működési szabályzata

A Társaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása BAJAVÍZ Kft. szolgáltatási területén az egészséges ivóvíz biztosítása a felhasználói számára, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése a működését és szolgáltatását előíró és szabályozó jogszabályok betartása mellett.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Üzletszabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Víz- és csatornadíjak

Díjkalkulátor

Társaságunk a lakossági felhasználók részére a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti, amely kedvezmény összege – a jogszabályban rögzített követelményeknek megfelelően – minden esetben a felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt mezőben feltüntetésre kerül.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatvédelmi nyilvántartás
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Adatvédelmi nyilvántartás
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Közérdekű adatigénylés rendje
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. r. szerint.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei a Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VIII. Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A Társaság nem ír ki pályázatot.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények BAJAVÍZ Kft. hirdetmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatigénylések benyújtásának módja, valamint a kérelmek intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Ügyvezető
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Adatvédelmi felelős
6500, Baja Mártonszállási út 81.
Tel.: +36 79 426 991
e-mail: adatvedelem@bajaviz.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Tóth Lajos János
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2023. évi adatszolgáltatás
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 48.§ (1) bekezdés szerinti közzététel

a) Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

b) Üzletszabályzat, 2022.05.16-tól

c) A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

d) A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

e) Éves beszámolók:
2023. évi beszámoló; 2023 évi kiegészítő melléklet
2022. évi egyszerűsített beszámoló; 2022. évi kiegészítő melléklet
2021. évi egyszerűsített beszámoló; 2021. évi kiegészítő melléklet
2020. évi egyszerűsített beszámoló; 2020. évi kiegészítő melléklet
2019. évi egyszerűsített beszámoló; 2019. évi kiegészítő melléklet
2018. évi egyszerűsített beszámoló; 2018. évi kiegészítő melléklet
2017. évi egyszerűsített beszámoló; 2017. évi kiegészítő melléklet
2016. évi egyszerűsített beszámoló; 2016. évi kiegészítő melléklet

f) Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat

24/2013. (V.29) NFM rendelet 4. melléklet szerinti közzététel

2. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségei

3. A víziközmű szolgáltató által ellátott települések listája

4. Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

5. Üzletszabályzat, 2022.05.16-tól

6. Laboratóriumi vizsgálatok

7. Ellátó rendszerek műszaki adatai

8. Az ügyfélszolgálati ügyek, ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei és az ügyfélfogadási rend

9. Díjkalkulátor

10. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési Szabályzat

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ szerinti közzététel

1.-2.Személyzeti adatok, juttatások

3. Gazdasági társaság vagyonával összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, stb. szerződések

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. Általános közzétételi lista II.-11.

Ajánlattételi felhívás - Villamos energia beszerzése a BAJAVÍZ Kft. részére 2024. energia évre II.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról - Villamos energia beszerzése a BAJAVÍZ Kft. részére 2024. energia évre II. 

2) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről). Általános közzétételi lista III.-8.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításai (nincs)

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Társaság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a Számviteli Beszámolóban, illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak.

Beszámolók
2023. évi beszámoló2023 évi kiegészítő melléklet
2022. évi egyszerűsített beszámoló2022. évi kiegészítő melléklet
2021. évi egyszerűsített beszámoló2021. évi kiegészítő melléklet
2020. évi egyszerűsített beszámoló2020. évi kiegészítő melléklet
2019. évi egyszerűsített beszámoló2019. évi kiegészítő melléklet
2018. évi egyszerűsített beszámoló2018. évi kiegészítő melléklet
2017. évi egyszerűsített beszámoló2017. évi kiegészítő melléklet
2016. évi egyszerűsített beszámoló2016. évi kiegészítő melléklet

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Teljesítménystatisztikai jelentések (KSH 2236)

Munkaügyi negyedéves jelentés (KSH 2009)

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2023. évi beszámoló2023 évi kiegészítő melléklet
2022. évi egyszerűsített beszámoló2022. évi kiegészítő melléklet
2021. évi egyszerűsített beszámoló2021. évi kiegészítő melléklet
2020. évi egyszerűsített beszámoló2020. évi kiegészítő melléklet
2019. évi egyszerűsített beszámoló2019. évi kiegészítő melléklet
2018. évi egyszerűsített beszámoló2018. évi kiegészítő melléklet
2017. évi egyszerűsített beszámoló2017. évi kiegészítő melléklet
2016. évi egyszerűsített beszámoló2016. évi kiegészítő melléklet

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

III. A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Nem releváns

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Munkaügyi statisztikák

Személyzeti adatok, juttatások

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Támogatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

III. Szerződések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Társaság 5 millió Ft-ot meghaladó szerződései éves bontásban

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns

Frissítés: Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA II.-11.

Ajánlattételi felhívás - Villamos energia beszerzése a BAJAVÍZ Kft. részére 2024. energia évre II.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról - Villamos energia beszerzése a BAJAVÍZ Kft. részére 2024. energia évre II.

KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK (ÉVES TERV, ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL). ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA III.-8.

Frissítés: Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2024.05.30.