Pályázati kiírás a Bajavíz Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

Pályázati kiírás a Bajavíz Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

BajaVíz · 2020 June 02

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a bajavíz baja és térsége víz- és csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. 9/2020.(V.29.) határozata alapján nyilvános pályázatot ír ki a Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői álláshelyének határozatlan időre történő betöltésére.

1.    A pályázat kiírója: Bajavíz Kft. taggyűlése

A pályázat lebonyolítója: Baja Város Önkormányzat

2.    Munkáltató:

Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

6500 Baja, Mártonszállási út 81. (a továbbiakban: Bajavíz Kft.)

Munkáltatói jogok gyakorlója: Bajavíz Kft. 27 tagú taggyűlése, amely 26 települési önkormányzat és a Magyar Állam képviselőiből áll.

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója taggyűlési felhatalmazás alapján: a felügyelőbizottság elnöke.

 

3.    Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Bajavíz Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor e jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata a Bajavíz Kft. alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

4.    A munkaviszony időtartama:

Határozatlan időre szól.

 

5.    Bérezés:

Megegyezés szerint.

6.    A társaság feladata:

A Bajavíz Kft. alaptevékenysége a lakossági és az intézményi ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás ellátása a tagönkormányzatok közigazgatási területén, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 

7.    A Bajavíz Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:

        a)         a Bajavíz Kft. innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső        szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
b)       
a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
c)        
a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
d)       
a taggyűlés felé üzleti terv, beszámolók készítése, a taggyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
e)        
a Bajavíz Kft. vagyonának megőrzése, gyarapítása,
f)        
teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
g)       
a tagokkal történő együttműködés és kapcsolattartás,
h)       
kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
i)         
mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., az Mt., az egyéb jogszabályok, a társasági szerződés (alapító okirat), a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

8.    A pályázati feltételek:
a)         büntetlen előélet,
b)       
cselekvőképesség,
c)        
hasonló területen/feladatkörben szerzett 5 év vezetői tapasztalat
d)       
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalat és iskolai végzettség.
9.    A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a)         felsőfokú gazdasági vagy jogi végzettség,
b)       
környezetvédelmi szakképzettség,
c)       
„B” kategóriás vezetői engedély.
 

10.       A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a)        fényképes szakmai önéletrajz,

b)        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,

c)        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

d)       szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,

e)        a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelés, gazdasági stratégia, vezetői koncepció,

f)         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

g)        nyilatkozat a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenségről,

h)        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

i)          nyilatkozat arról, hogy a pályázó sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul,

j)          nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata taggyűlés ülésen kívül történő tárgyaláshoz,

k)        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyaga sokszorosításához, arról elektronikus másolatok készítéséhez, továbbá elektronikus úton történő kiküldéshez a tagok részére, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat tartalmát a tagok megismerjék, arról másolatot készítsenek.

11.       A pályázatok felbontásának helye, ideje és módja

A pályázatok bontásának helye és ideje: Bajai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda, Baja, Szentháromság tér 1. 1. em. 3. sz. iroda, a pályázat benyújtásának határidejét követő napon. A pályázatok bontását a felügyelőbizottság elnöke végzi a megjelent pályázók jelenlétében. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

12.         A pályázat kiírója a pályázati eljárás során hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

13.         Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja:

          A munkakör a taggyűlés döntése szerint, de legkorábban 2020. június 16. napjától tölthető be.

14.         A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, papír alapon a „Bajavíz Kft. ügyvezetői pályázata” felirattal ellátva lehet benyújtani lezárt borítékban személyesen vagy postai úton a Bajai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán (6500 Baja, Szentháromság tér 1.). A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás közzétételétől számított 15 nap, amely a beérkezés dátumát jelenti. A pályázati kiírás közzététele időpontjának az a nap számít, amikor a pályázati kiírást társaság az önkormányzat honlapján közzétette.

15.         A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:

A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a társaság taggyűlése dönt.

A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk a Bajai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Irodavezetőjétől Gyurityné dr. Galambos Szilvia irodavezetőtől kérhető a +36-79/527-159-es telefonszámon vagy a galambos.szilvia@bajavaros.hu elektronikus levélcímen.

16.         A pályázat közzétételének helye:

A Bajavíz Kft. honlapján: http://bajaviz.hu/
Baja Város honlapja: https://www.bajaionkormanyzat.hu/
Bácskai Napló, Petőfi Népe

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Baja, 2020. május 29.

  

                                                                                                         a Bajavíz Kft. taggyűlése