Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A BAJAVÍZ Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81. – továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a weboldalának felhasználóit (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) az oldal felhasználása során végzett adatkezeléseiről.

Az adatkezelések során a BAJAVÍZ Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Felhasználó információs önrendelkezési jogát és az érvényes adatvédelmi jogi szabályoknak megfelelően jár el.

Az adatkezelései során az adott ágazati jogszabályokon felül minden esetben betartja:

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.), valamint

-          AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit.

BAJAVÍZ Kft. kijelenti, hogy a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, hogy a személyes adatok illetéktelenek számára ne legyenek elérhetőek, megismerhetőek. Az adatokat nem továbbítja harmadik fél számára, és azokat nem használja fel más célra, csak amelyet jogszabály, vagy az Érintett hozzájárulása számára lehetővé tesz.

ALAPFOGALMAK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Minden olyan adat, amelyet Ön a weboldalon megad vagy cookie-k formájában rögzítésre kerül.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Amikor Ön kitölti a beviteli mezőket és rákattint a „küldés” gombra vagy használja az oldalunkat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

A weboldal esetén az adatkezelő a BAJAVÍZ Kft. - 6500 Baja, Mártonszállási út 81.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Pl.: Bírósági vagy hatósági megkeresés esetén az eljáráshoz szükséges adatok átadása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

A mérőállás bejelentés űrlapon történő adatrögzítést követően a megadott adatokat a weboldal automatikusan dolgozza fel, majd továbbítja a BAJAVÍZ Kft. ügyfélszolgálati munkatársai számára.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

A weboldal technikai hátterét a Magyar Hosting Kft. bíztosítja.

Az adatkezelés célja

A weboldalon automatikusan megadott adatok (ezek az úgynevezett Cookie-k, sütik) kezelésének célja, hogy az oldal szolgáltatásait minél jobban a Felhasználók igényeire tudjuk optimalizálni, ezzel segítve tájékozódásukat a társaságunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk megszerzésében.

A mérőállás bejelentés űrlapon megadott információk (mérőóra állás bejelentése) kezelése a Felhasználó és táraságunk között fennálló szolgáltatási szerződés alapján történő díjak számlázásához szükséges adatokat és az adatmegadással kapcsolatos kapcsolattartáshoz szükséges információkat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja

Az automatikusan felvett adatok esetében az adatkezelés jogalapját az Ön – a weboldal használatával ráutaló magatartással történt – hozzájárulása.

A mérőállás bejelentés űrlapon megadott adatok esetében a jogalapot az Ön és társaságunk között fennálló szerződéses jogviszony teremti meg.

KEZELT ADATOK

Adat

Kezelésének célja

Név

Kötelezően kitöltendő mező. Kapcsolattartási célból, Felhasználó beazonosítása.

Telefon vagy e-mail

Kötelezően kitöltendő mező. Kapcsolattartási célból, ha bejelentésével kapcsolatosan munkatársunknak pontosítási kérdései merülnének fel, akkor ezen az elérhetőségen fogja Önt megkeresni.

Település

Kötelezően listából választható mező. A felhasználási hely beazonosításához szükséges információ.

Fogyasztási hely címe

Kötelezően kitöltendő mező. A felhasználási hely pontos címe (utca, házszám, emelet, ajtó)

Óraállás

Kötelezően kitöltendő mező. A számlázáshoz szükséges fogyasztási adatot meghatározó mérő állás.

Azonosítók, megjegyzések

Szabadon megadható adatok. A mérő azonosítója, az adatszolgáltatatással kapcsolatosan Ön által fontosnak ítélt információ, ami a munkatársunk munkáját segítheti, vagy lényeges lehet az elszámolással kapcsolatban.

 

ADATTÁROLÁS

Az Ön által megadott adatok a weboldalon nem tárolódnak, azonnal továbbításra kerülnek munkatársunkhoz, aki az azonosítást követően az Ön által megadott mérőállást rögzíti a közüzemi számlázó rendszerünkbe.

ADATFELDOLGOZÓ

A weboldal technikai hátterének biztosítására, így a mérőállás bejelentés szolgáltatás nyújtására is társaságunk adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft.

Az adatfeldolgozó az Ön által megadott adatokkal önállóan feladatokat nem végezhet, azokat nem ismerheti meg, nem továbbíthatja harmadik fél számára. Feladatait minden esetben társaságunk határozza meg.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A weboldalon rögzített napló állományok és az űrlapokon megadott adatokat társaságunk 90 napig őrzi meg, kivéve az Ön által megadott mérőóra állást, mert az a közüzemi számlázó rendszerünkbe kerül rögzítésre, ahol a számviteli törvény alapján a kiállított számla alapadataként a számlával azonos ideig – jelenleg érvényben lévő törvényi szabályok szerint – 8 évig kerül megőrzésre.

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Társaságunk a mérőállás bejelentés oldalon, ahol személyes adatot kell megadni, felhívja az érintett figyelmét, hogy olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót, mely tartalmazza az adatkezelés részleteit.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett bármikor kérheti a BAJAVÍZ Kft. minden elérhetőségén, hogy tájékoztatást adjon a számára a weboldalon megadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Kérheti a tárolt adatok rendelkezésre bocsátását.

Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor kérje az Adatkezelőt, hogy a weboldalon megadott adatainak felhasználását korlátozza, ez irányú kérelmét az Adatkezelő bármely elérhetőségén jelezheti.

Törléshez, helyesbítéshez való jog: A weboldalon személyes adatokat csak a mérőállás űrlapon ad meg a Felhasználó, amely alapja az Érintett és társaságunk között megkötött szolgáltatási szerződés. A weboldalon megadott adatok törlésére, helyesbítésére csak addig van lehetőség, ameddig a mérőállás számlázáshoz történő feldolgozása nem történik meg. Ezt követően sem módosítani, sem törölni a megadott mérőállást törvényi kötelezettségünk miatt nem áll módunkban. A feldolgozást megelőzően érkező törlési vagy módosítási kérelmet megfelelő szintű azonosítást követően társaságunk munkatársa végrehajtja.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, interoperábilis formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották, ha

- az érintett önkéntes hozzájárulását adta, vagy szerződés telkesítéséhez szükséges az adat és

- az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatai tárolása ellen azzal, hogy nem használja a weboldalt vagy annak egyes funkcióit. A cookie-k tárolásának letiltásával vagy ahol személyes adatokat kell megadnia azon oldalak használatának elhagyásával. Amennyiben így dönt lehetősége van ügyeinek intézésére személyes ügyfélszolgálati irodákban, telefonon, illetve postai úton.

Értesítéshez való jog: A weboldalon megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bekövetkező változások esetén (helyesbítés, zárolás, megjelölés, továbbítás) értesíteni kell az érintetteket. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy bizalommal fordulhat a BAJAVIZ Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen, illetve a BAJAVÍZ Kft. bármely elérhetőségén:

adatvedelem(a)bajaviz.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséggel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu